Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod Dodanie tovaruObchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Autobazár Westcar s.r.o. (Ďalej len "predávajúci")  so sídlom Ružová 336/15A, 94615 Tôň, IČO 44281340, OR SR Nitra, oddiel Sro,vl.č. 25958/N uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.pouzitenahradnediely.sk

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.pouzitenahradnediely.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

  

1.3 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

 

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Autobazár Westcar s.r.o.

 

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do 24 hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu pouzitenahradnedielyinfo@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.:0918755342.

Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám ponúknutá primeraná alternatíva objednaného tovaru, alebo môžete jednoducho objednaný tovar stornovať.

V prípade ak tovar bol už odoslaný kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady za poštovné. 

 

 

3.3 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

* tovar sa už nenachádza alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

4.Popis postupu  objednávania tovaru

 

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

 

5.2 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

 

6. Poštovné a balné

6.1 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zliav a to nasledovne:

 

6.2 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

 

6.3 Dodacia lehota je 2 az 5 dní.

 

7. Možnosť platby za tovar

7.1  Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste

7.2 Na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

7.3 S prevodom na účet predávajúceho

 

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

 

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou GLS alebo Slovenskou poštou. Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie. Prepravca GLS garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín od expedície z nášho skladu. Slovenská pošta doručuje zásielky cca do 2 pracovných dní od expedície z nášho skladu. 
Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti až po vzájomnej dohode.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

9. Ochrana osobných dát

9.1 Spoločnosť Autobazár Westcar s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 

9.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

9.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

10. Zodpovednosť za vady a záruka

10.1. Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré sa ukážu pri preberaní tovaru kupujúcim s výnimkou tých, ktoré vznikli použitím alebo opotrebovaním. Za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí použitého tovaru, predávajúci nezodpovedá. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10.2. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.

10.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením veci, prevádzkovaním veci v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do veci inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

10.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky, e-mailom  kontaktovať predávajúceho a oznámiť mu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

11. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

11.1 Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

11.2 Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

11.3 Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Kupujúci prehlasuje, že pred oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

12.2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

12.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

12.4. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

12.5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.

12.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

12.7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.pouzitenahradnediely.sk

12.8. Predávajúci je oprávnený na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom, kedy sú zverejnené na internetovom portáli. Dovtedy platné Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok.

12.9. Zmluvy a s tým súvisiace právne vzťahy sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase uzavretia zmluvy. 

Za spoločnosť Autobazár Westcar s.r.o. schválila Denisa Baloghová, konateľka.

Copyright 2017 - 2024 © pouzitenahradnediely.sk